Serveis de Topografia

Cartera de serveis en Topografia:

 • Aixecaments Topogràfics (rústics i urbans).geocaching com
 • Càlcul de Superfícies i Mesuraments de Parcel·les.
 • Plànols (cartografia digital 2D i 3D).
 • Dictàmens i Peritacions Judicials.
 • Cubicacions de terres i Perfils (longitudinals i transversals).
 • Control i Replantejament d’obres i projectes.
 • Anivellaments.
 • Implantació de xarxes i Aixecaments en coordenades UTM.
 • Aixecament d’Edificis.
 • Projectes d’Urbanitzacions i Parcel·lacions.
 • Certificació d’eficiència energètica d’edificis. 
 • Implantació de xarxes i Aixecaments en coordenades UTM ETRS89.
 • Representació gràfica georreferenciada dels Béns Immobles.
 • Arxius informàtics en formato GML, utilitzat pel Cadastre.

 

Jordi Falgueras topografia Barcelona - serveis