Representació gràfica georreferenciada

A partir de la nova Llei 13/2015 (BOE 25/6/2015) el Registre, el Notari i el Cadastre s’han relacionat estretament.

Per tant, ara a més de la descripció literària de la finca es necessita completar amb una “representació gràfica georreferenciada”, mitjançant plànol topogràfic on consti les superfícies de la finca i construccions així com les coordenades georreferenciadas dels seus vèrtex. El sistema de referència és ETRS89 i projecció UTM.

Representació gràfica georreferenciada falgueras barcelona

Cartera de serveis:

 • Aixecaments Topogràfics (rústics i urbans).
 • Càlcul de Superfícies i Mesuraments de Parcel·les.
 • Plànols (cartografia digital 2D i 3D).
 • Dictàmens i Peritacions Judicials.
 • Cubicacions de terres i Perfils (longitudinals i transversals).
 • Control i Replantejament d’obres i projectes.
 • Anivellaments.
 • Implantació de xarxes i Aixecaments en coordenades UTM.
 • Aixecament d’Edificis.
 • Projectes d’Urbanitzacions i Parcel·lacions. 
 • Certificació d’eficiència energètica d’edificis.
 • Implantació de xarxes i Aixecaments en coordenades UTM ETRS89.
 • Representació gràfica georreferenciada dels Béns Immobles.
 • Arxius informàtics en formato GML, utilitzat pel Cadastre.