Dictàmens i peritacions judicials

 

planells

En les peritacions judicials, el Perit té la responsabilitat professional, tant si actua de part com si ho fa com a Perit Judicial. Aquesta responsabilitat té conseqüències penals segons la Llei d’Enjudiciament Civil.

Els Perits tenen una situació clarament diferent respecte als advocats, que tenen l’obligació de defensar al seu client amb o sense raó, mentre que el Perit és el tècnic busca la veritat tècnica, objectiva i imparcial.

En tota peritació judicial es requereix que el perit ha de ser competent, independent, objectiu i concret en els seus treballs i informes.

El DICTAMEN es basa en un informe realitzat pel Perit o expert que emet una opinió professional justificada, i té com a missió fonamental la d’informar al Jutge.

 

Tramitació de dictàmens i peritacions per a causes i disputes judicials.

Recollida d’informació i mesures si s’escau, expedició d’informes oficials.

Gestions relacionades i tràmits administratius relatius a dictàmens i peritacions judicials.

 

Cartera de serveis:

 • Aixecaments Topogràfics (rústics i urbans).
 • Càlcul de Superfícies i Mesuraments de Parcel·les.
 • Plànols (cartografia digital 2D i 3D).
 • Dictàmens i Peritacions Judicials.
 • Cubicacions de terres i Perfils (longitudinals i transversals).
 • Control i Replantejament d’obres i projectes.
 • Anivellaments.
 • Implantació de xarxes i Aixecaments en coordenades UTM.
 • Aixecament d’Edificis.
 • Projectes d’Urbanitzacions i Parcel·lacions.
 • Certificació d’eficiència energètica d’edificis.
 • Implantació de xarxes i Aixecaments en coordenades UTM ETRS89.
 • Representació gràfica georreferenciada dels Béns Immobles.
 • Arxius informàtics en formato GML, utilitzat pel Cadastre.