Aixecaments topogràfics

Estació GPS L’aixecament topogràfic és la presa de dades de camp necessaris, amb totes les operacions precises de mesuraments i els aparells adequats, per a la confecció del plànol topogràfic.

A partir d’aquest plànol topogràfic, es poden calcular distàncies, desnivells, superfícies, volums i elaborar els perfils longitudinals, transversals i alçats, necessaris per a la elaboració d’un projecte de enginyeria per a construccions civils, industrials, mediambientals, etc…

El replanteig topogràfic consisteix en materialitzar sobre el terreny els detalls representats en un plànol procedent d’un projecte.

Per exemple, cimentacions de construccions, límits de finques, segregacions, etc….

Com a professional competent, tots els meus treballs topogràfics impliquen el de disposar dels mitjans adequats amb instruments precisos i amb la tecnologia més avançada (software y hardware dedicats, GPS, cartografia digital, etc…..), per aconseguir la màxima precisió, rapidesa i rendibilitat.

Així mateix en la meva activitat professional actuo amb diligència, mantenint una conducta adequada, eficaç, confidencial i responsable per a no perjudicar al client, explicant la veritat, informant-lo en tot moment de la situació dels treballs, dades o informacions obtingudes.

A més tota la documentació, informació, treballs realitzats (plànols, informes, dictàmens, etc..) forma part del historial professional de caràcter confidencial, que és guardat d’acord amb la “Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal”.

 

Cartera de serveis:

 • Aixecaments Topogràfics (rústics i urbans).
 • Càlcul de Superfícies i Mesuraments de Parcel·les.
 • Plànols (cartografia digital 2D i 3D).
 • Dictàmens i Peritacions Judicials.
 • Cubicacions de terres i Perfils (longitudinals i transversals).
 • Control i Replantejament d’obres i projectes.
 • Anivellaments.
 • Implantació de xarxes i Aixecaments en coordenades UTM.
 • Aixecament d’Edificis.
 • Projectes d’Urbanitzacions i Parcel·lacions. 
 • Certificació d’eficiència energètica d’edificis.
 • Implantació de xarxes i Aixecaments en coordenades UTM ETRS89.
 • Representació gràfica georreferenciada dels Béns Immobles.
 • Arxius informàtics en formato GML, utilitzat pel Cadastre.

 

estació-nova